Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Evidence obyvatel - ohlašovna

  • Marie Nývltová

Vloženo: 9. června 2008

Zobrazeno: 35159×

Evidence obyvatel - ohlašovna provádí výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Hlášení trvalého pobytu
Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan České republiky ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
-  vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“,

-  předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část. Po ukončení pobytu v cizině předkládá občan cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
-  doložit vlastnictví domu nebo bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost u
žívání bytu (nájemní smlouva), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu  s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím  tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt).
 
Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun. Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
Správní poplatek - 50,- Kč
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.
Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna podle zákona o evidenci obyvatel v souladu se správním řádem rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, mimo jiné, na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci těchto podmínek ohlašovně prokázat. Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
Správní poplatek - bez poplatku.
Poskytnutí osobních údajů z informačního systému
Obyvateli mohou  být z informačního systému evidence obyvatel poskytovány pouze údaje vedené k jeho osobě, a to na základě tiskopisu „Žádost  o poskytnutí údajů  z informačního systému“. Žádost může podat obyvatel starší 15 let. Žádost opatří úředně ověřeným podpisem. To se nevyžaduje, pokud obyvatel žádost předloží a podepíše před zaměstnancem ohlašovny. Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.
Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, žádá o poskytnutí údajů jejich zákonný zástupce.
Správní poplatek - 50,- Kč.
Další úkoly ohlašovny:
-  ohlašovna sděluje vlastníkovi objektu na jeho žádost jméno, popř. jména, příjmení a datum 
narození občana, k němuž vede údaj o místu trvalého pobytu (správní poplatek 50,- Kč)
-  ohlašovna oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u 
oprávněné osoby. Ohlašovna uvede jméno, popř. jména, příjmení a datum narození oprávněné osoby
-  vede seznam voličů a provádí jeho aktualizaci
-  vede evidenci ztrát a nálezů
        Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ohlašovna předává:
-  údaje o změně, zrušení nebo ukončení trvalého pobytu občana
-  údaje o místech zákazu pobytu obyvatele a době jeho trvání vyplývající z rozhodnutí soudu
-  údaje o změnách názvů ulic a popisných čísel domů
        Bez účasti občana provádí další změny v informačním systému evidence obyvatel:
-  narození
-  úmrtí
-  uzavření manželství
-  rozvod manželství

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491