Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o místním poplatku ze psů

  • Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 8. června 2008

Platnost do: 1. dubna 2021

Zobrazeno: 10874×

Obec Církvice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, o místním poplatku ze psů

     Zastupitelstvo obce Církvice se na svém zasedání dne 13.12.2006 usnesením č.2/2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona    č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Obec Církvice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).1)

Čl. 2

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.

Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:

a) za prvního psa 100,- Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,

c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu 50,- Kč.

1)        § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 30dnů.

Čl. 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

…………….                                             ……....……. 
místostarosta                                      starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2006

Sejmuto z úřední desky dne: 30.12.2006

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491