Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Usnesení ZO Církvice č. 30/2010 z 23.6.2010

  • Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 19. července 2010

Zobrazeno: 8810×

 Usnesení zastupitelstva obce Církvice č.30/2010

z 23. června 2010

 
I.                  Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
 
1)    a) V souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle §38 a za podmínky §25 pís. b) zákona na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Výměna oken v MŠ Církvice“.
b) Schvaluje pro toto zadávací řízení základní hodnotící kriterium pro zadání veřejné zakázky – nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH.
c) Schvaluje předložený návrh na jmenování 3členů a jednoho náhradníka hodnotící komise zadavatelem:
Členové:                               Náhradník:
Jiří Volenec                         Karel Uhlíř
Zdeněk Hnilička
Stanislav Vlk
d) Oslovení těchto tří společností k podání nabídky:
Kutnohorská stavební, s. r. o., Benešova 316/9, Kutná Hora-Hlouška
DRAKS, s.r.o., Fetrovská 51, Praha 6
Tomáš Krejčí, Jungmanovo náměstí 445, Kutná Hora
 
2)    Příspěvek pro obce postižené povodněmi v Moravskoslezském kraji ve výši 25.000,-Kč.
 
3)    Přijetí daru ideální ½ objektu tělocvičny umístěné na pozemku č. 34 v k.ú. Jakub s přiděleným č.p. 91 pro obec Církvice část Jakub s tím, že obec uhradí veškeré poplatky související s tímto převodem. 
 
4)    Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP Středočeského kraje na akci „Obnova a rozšíření tělocvičny Církvice“.
 
5)    Zřízení věcného břemene na pozemku č. 371/1 a 337/8 v k.ú. Církvice ve prospěch RWE Gas Net, s.r.o. se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
 
 
 
 
II.               Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
1)    Dodatek číslo 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, snížení koeficientu na „1“.
 
 
III.           Zastupitelstvo obce ukládá:
 
1)    V případě změny zákona o dani z nemovitosti projednat v obecním zastupitelstvu snížení místního koeficientu na „1“.
Zodpovídá: starosta obce                  Termín: neprodleně po změně zákona o dani z nemovitosti
 
2)    Vyhlásit finanční sbírku na doplnění daru obci postižené povodněmi na dobu 14 dnů.
Zodpovídá: starosta obce               Termín: neprodleně
 
3)    Projednat dopravní situaci v ulici od OÚ ke křížku.
Zodpovídá: starosta obce               Termín: příští porada ZO
 
 
 
 
 Zapsala: Zdeňka Svitáková

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491